Alapító okirat

A mai napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 74/a. §. - 74/g. §. és a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján, a XII. Országos Főépítészi Konferencia (2007. augusztus 22-24. Pápa) résztvevőinek egyetértő döntése szerint 2007-ig az „Év Főépítésze”- és „Főépítészi életmű”-díjban részesített főépítészek, mint magánszemélyek:

 • Béres István
 • Bodonyi Csaba DLA
 • Filippinyi Gábor
 • Gömöry János
 • Körmendy János
 • Philipp Frigyes
 • Salamin Ferenc
 • Sáros László György DLA
 • dr. Schneller István
 • dr. Sersliné Kócsi Margit
 • dr. Tóth Zoltán
 • Virányi István

valamint társ-alapítóként további főépítészek, mint magánszemélyek:

 • Alföldiné Petényi Zsuzsanna
 • Bernáth Mihály
 • Cséfalvay Gyula
 • Gyimóthy Ákos
 • Juhász Kálmán
 • Krizsán András
 • Lantay Attila
 • Dr. Mátéffy Anna
 • Nyeste László András
 • Papp Zoltán Tamás
 • Sári István
 • Szabóné Pányi Zsuzsanna
 • Timon Kálmán
 • Viszlai József

az alapítói vagyon letételével és a saját kezű névaláírásukkal mint alapítók, az alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal tartós közérdekű célra, nyílt Alapítványt, közhasznú szervezetet hoznak létre:

Az Alapítvány neve: Főépítészek az épített és természeti környezetért Alapítvány

Az Alapítvány rövidített neve: „Főépítészek Alapítvány”

Az Alapítvány székhelye: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 5. I. 5.

Az Alapítvány nyilvántartásba vétellel jogi személyiséget nyer el. Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar állampolgár, külföldi állampolgár, belföldi és külföldi jogi személy, vagy ezek jogi személyiség nélküli szervezetei a célok megvalósításához sokoldalúan kapcsolódhatnak, ha a jelen alapítvány céljaival egyetértenek, és azt anyagi, vagy bármely más eszközzel támogatni kívánják, ide értve a személyes szellemi munkát is.

Az alapítók az Alapítványt nem vonják vissza.

Az alapítók az alapítói jogok egyszemélyes gyakorlására Körmendy János alapító tagot hatalmazzák fel, aki az alapítói jogokat teljes körűen és véglegesen, a jogerős nyilvántartásba vételt követően látja el.

I. Az Alapítvány célja

Az Alapítvány működési területén elősegítse és támogassa, az épített és természeti környezet alakításával és védelmével kapcsolatos tevékenységeket, az ezzel kapcsolatos állami-, önkormányzati-, általános állampolgári feladatok teljesítését, a főépítészek munkáját, a főépítészek országos hálózatának fejlesztését.

A célok elérése érdekében elősegíti, szervezi és támogatja:

 • az épített és természeti környezet minőségének javítását;
 • az építészeti kultúra társadalmi elismertségének szélesítését;
 • a vizuális kultúra színvonalának emelését;
 • a környezettudatos gondolkodás kialakítását;
 • az alapítványi célok elérését szolgáló szervezetek létrehozását, fenntartását.

Az Alapítvány működésének közvetlen célja:

 • az alapítványi célok megvalósításához szükséges források gyűjtése, kezelése;
 • az Országos Főépítészi Kollégium törekvéseinek, rendezvényeinek és általános működésének támogatása;
 • az alapítványi célok megvalósítását elősegítő pályázatokon való közvetlen részvétel, az államháztartás bármilyen alrendszereiből való támogatás megszerzése.

Az Alapítvány a fent leírt célok elérésével az 1997 évi CLVI. tv. 26.§ c.) bek. szerinti alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: (felsorolás szerint):

 1. tudományos tevékenység, kutatás,
 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 3. kulturális tevékenység,
 4. kulturális örökség megóvása,
 5. műemlékvédelem,
 6. természetvédelem,
 7. környezetvédelem,
 8. euroatlanti integráció elősegítése,
 9. közhasznú szervezetek által biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.

Az Alapítvány tevékenysége során vállalja, hogy tevékenységének céljait, gazdálkodásának adatait a helyi sajtóban közzéteszi.

A célok elérése érdekében együttműködik, és tevékenységével segíti a kormányzat-, a kormányzati szervek-, a regionális-, a megyei- és a települési önkormányzatok építésüggyel, örökségvédelemmel kapcsolatos feladatait, ezért közhasznúvá nyilvánítható.

Az alapítók az ismertetett célokat elfogadó természetes és jogi személyeket, bel- és külföldi gazdálkodó- és társadalmi szervezeteket, a települési önkormányzatokat, civil szervezeteket, stb., csatlakozásra hívja fel!

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Nem vesz részt az országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzati választási jelöltállításokon.

Az Alapítvány működése során kerüli az emberek bármilyen megkülönböztetését, származásuk, vallásuk vagy egyéb okok alapján.

II. Az Alapítvány vagyona és gyarapítása

Az Alapítvány vagyona az alapítók által letett alapítói vagyonból és más magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek hozzájárulásából áll.

Az alapítók első befizetése képezi az Alapítvány induló vagyonát, amely 320 000.-Ft, azaz -Háromszázhúszezer-00/100 forint készpénz.

Jelen Alapító Okirat aláírását követő 8 napon belül az Alapítvány kezelő szervezetének vezetője megnyitja az Alapítvány bankszámláját, amelyen elhelyezi az Alapítvány induló vagyonát.

Az induló vagyon fedezetet nyújt az Alapítvány működésének megkezdéséhez és a szükséges induló kiadásokhoz.

Az Alapítvány nyílt, annak céljaihoz bármely magán- és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli és más vagyoni hozzájárulással. A csatlakozók részére az általuk adott hozzájárulás értékéről az Alapítvány Kuratóriuma nyilvántartást vezet és évente igazolást ad ki.

A támogatás formái lehetnek:

Minden olyan eseti, dologi vagy pénzbeli juttatás illetve bármilyen más mód, amely az Alapítvány céljainak elérését szolgálja.

Az Alapítvány vagyona csak az Alapító Okiratban megjelölt célokra használható fel.

A támogatások kifizetésére az alapítói vagyon és annak esetleges kamata is felhasználható. A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, az csupán a közhasznú tevékenységre fordítható. Ha az adományozó alapítványi célok közül kifejezetten csak egyes, általa kiválasztott célokra kíván támogatást nyújtani, úgy az Alapítvány ezt az adományt köteles elkülönítetten kezelni és csak a megjelölt célokra használhatja fel.

A megnevezett célra adott adomány elfogadásáról az Alapítvány kezelő szervezete dönt.

Ha az adomány a megjelölt célra, a megjelölt határidőre, vagy pedig egy éven belül nem használható fel, úgy az ismert adományozónak jogában áll további egy hónapon belül új célt megjelölnie. Ennek hiányában az adomány általános adományként kerül felhasználásra.

Az egyes alapítványi célokon belüli további különleges kikötéseket az Alapítvány csak akkor tudja figyelembe venni, ha az adományozóval erről előzetesen, külön megállapodott.

A nem pénzbeli felajánlások elfogadásáról ugyancsak az Alapítvány kezelő szervezete dönt.

Az Alapítvány induló vagyonát növeli:

 • az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi magán és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek befizetései és egyéb vagyoni hozzájárulásai,
 • az alapítványi pénzvagyon után járó kamat, részesedés, osztalék, árfolyamnyereség és egyéb hozadékok,
 • az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből származó nyeresége, illetve a vállalkozás bővítésére fel nem használt része,
 • az állami költségvetésből és egyéb állami forrásból az Alapítvány céljaira befolyó összeg.

Minden alapítványi vagyonhoz történő hozzájárulás illetve az Alapítvány részére adományozott ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog bevezetendő az alapítványi nyilvántartásokba.

Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Az Alapítvány induló vagyonának terhére is történhet az alapítványi céloknak megfelelő kiadás.

Az alapítványi készpénzvagyon (forint, vagy deviza) mindenkori év végi záró állománynak legalább 10 %-át tartalékolás céljára bankszámlán kell tartani.

Ennek felhasználására csak különösen indokolt esetben kerülhet sor. Az Alapítvány vagyonából kell fedezni a működtetésével kapcsolatos kiadásokat, szükséges ráfordításokat illetve költségeket is.

Az alapítók és az Alapítványhoz csatlakozók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány részére történő befizetéseiket és egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza.

III. Az alapítványi vagyon felhasználása

Az Alapítvány a mindenkor rendelkezésre álló vagyona, illetőleg a meghatározott cél- vagy egyéb befogadott támogatások terhére köthet megállapodásokat, ítélhet oda nyílt, vagy meghívásos pályázatok alapján ösztöndíjat és nyújthat egyszeri, vagy huzamosabb időre szóló anyagi támogatást, hozzájárulást az Alapítvány közérdekű céljait megvalósító természetes, vagy jogi személyek részére.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja.

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése, szolgáltatása igénybevételének módja, a beszámolói nyilvánosak, azok megtekinthetőek az Alapítvány székhelyén, illetve beszámolóját awww.foepiteszek.hu hivatalos elektronikus honlapján évente egy alkalommal közzéteszi.

Bárkinek betekintése van a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, ezekből saját költségére másolatot készíttethet.

IV. Az Alapítvány kezelő szervezete

1. Az Alapítvány kezelő szervezete:

 • A közhasznú szervezet kezelő szerve a Kuratórium, amely döntést hoz, állásfoglalást nyilvánít és az alapítványi vagyont kezeli, az Alapító Okiratban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint.
 • A Kuratóriumot az Elnök vezeti.
 • A Kuratórium
 • Elnök: Csohány Klára;
 • Tag: Kiss Lajos
 • Tag: Zábránszkyné Pap Klára
 • A Kuratórium tagjai külön nyilatkozatban vállalják a kuratóriumi tagságot.
 • A Kuratóriumi tagság három (3) évre szól, de korlátozás nélkül megújítható.
 • A Kuratórium - az elnökkel együtt – 3 (három) tagból áll.
 • A Kuratórium működési helye: az Alapítvány székhelye.
 • A Kuratórium legalább évente egy alkalommal, - a saját maga által megállapított ügyrend szerint - ülést tart. A Kuratórium határozatképes, ha a tagoknak a fele jelen van, döntéseit nyílt szavazással, - a közhasznúsági jelentés kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
 • Szavazategyenlőség esetén új ülést kell összehívni.
 • A Kuratórium üléseit az Elnök hívja össze és vezeti le. A Kuratórium Elnöke a tagokkal az ülést megelőző 15 nappal korábban, a titkár útján írásban közli a napirendet.
 • A Kuratórium ülése általában nyilvános, indokolt esetben –személyiségi vagy adatvédelmi okból -- a Kuratórium Elnöke elrendelheti a zárt tárgyalást.
 • A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685§.b./ pont) , élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli támogatás.

 • A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 • A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 • A Kuratóriumi tagság megszűnik:
 • az Alapítvány megszűnésével,
 • a ciklus végével,
 • a tag lemondásával,
 • a tag halálával.
 • A tagság/tag megszűnése esetén az alapítói jogokat gyakorló új tagságot/tagot jelöl ki.

2. A Kuratórium tagjai személyes közreműködésük díjazásra semmilyen címen nem tarthatnak igényt, de feladatuk ellátásával kapcsolatosan felmerült és igazolt kiadásaikat az Alapítvány megtérítheti.

A Kuratórium tagjának közeli hozzátartozója (Ptk.685.§.b./ pont) nem lehet az Alapítvány alkalmazottja és részére személyi jellegű kifizetés - (1991. évi XVIII. tv. 2. sz. melléklet 11. és 12. pont) - nem eszközölhető.

3. A Kuratórium Elnöke köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, döntését titkos szavazáson 2/3-os többséggel hozza.

Egyéb ügyekben a Kuratórium nyílt szavazáson, egyszerű szótöbbséggel dönt.

A közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti és abból, saját költségére másolatot készíthet. A jelentés elfogadástól számított 30 napon belül azt a Kuratórium Elnöke közzéteszi az Alapítvány www.foepiteszek.hu című hivatalos elektronikus honlapján.

4. A Kuratórium éves munkatervet készít, amelyet a tárgyév február 28. napjáig a honlapon közzé tesz. A munkaterv mellékletét képezi az Alapítvány éves költségvetése és az előző gazdasági év mérlege, eredmény-kimutatása. Első ízben a Kuratórium az alapítást követő 90 napon belül készít munkatervet.

5. A Kuratórium valamennyi döntését az érintettekkel írásban közli és a döntését nyilvánosságra hozza hivatalos elektronikus honlapján: www.foepiteszek.hu

6. A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelynek a döntés tartalmán kívül tartalmaznia kell a meghozatal időpontját, hatályát – valamint a döntést támogatók és ellenzők arányát.

7. A Kuratórium Elnöke az Alapítvány képviselője. A Kuratórium Elnöke az Alapítvány nevében kötelezettségeket vállalhat.

Az Alapítvány bankszámlái felett Csohány Klára, a Kuratórium elnöke és Kiss Lajos tag együttesen rendelkezhet.

8. A Kuratórium hatáskörei különösen:

 •  gondoskodás az Alapítvány kitűzött céljainak megfelelő érvényesüléséről, képviseletéről,
 •  gondoskodás az Alapítvány vagyonának lehetőség szerinti gyarapításáról, biztosítva annak leggondosabb kezelését, és minden tőle elvárható intézkedést megtesz a csökkenő vagyon pótlására,
 •  állásfoglalások, javaslatok készítése,
 •  pályázatok kiírása, döntés a pályázati feltételekről, intézkedés azok elbírálásáról,
 •  döntés az Alapítvány éves tervéről és költségvetéséről, azok esetleges módosításáról valamint a mérleg-beszámolók jóváhagyása,
 •  Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása és módosítása,
 •  kezdeményezheti az Alapító Okirat módosítását,
 •  döntés intézmény, munkaszervezet létrehozásáról, alkalmazott foglalkoztatásáról.

9. A Kuratórium munkájával kapcsolatos ügyviteli, szervezési és adminisztrációs munkát a Kuratórium munkaszervezete, - Országos Főépítészi Kollégium Titkársága elnevezéssel - végzi.

A Titkárságot a titkár vezeti, felette a megbízói/munkáltatói jogot a Kuratórium Elnöke gyakorolja. A munkaviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez, a megbízás/munkaszerződés megállapításhoz és módosításához a Kuratórium tagságának egyszerű szótöbbsége szükséges. A titkár nem lehet a Kuratórium tagja, döntéshozási joga nincs.

10. Az Alapítvány könyvvezetését, vagyonkimutatását, az Alapítvány pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtását a Kuratórium Elnökének irányítása mellett, külön megbízás alapján a Kuratórium által kijelölt szervezet/személy végzi. A Kuratórium Elnöke, legalább egy taggal együtt - előre egyeztetett időpontban - lehetővé teszi a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintését, tájékoztatja az érdekelteket az Alapítvány működéséről, szolgáltatásainak igénybe vételi módjáról.

11. Cégjegyzék: A cégjegyzés akként történik, hogy az Alapítvány kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott név alá a cégjegyzésre jogosult nevét az alábbiak szerint írja alá: A Kuratórium Elnöke egyedül.

12. Képviselet: Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium Elnöke látja el.

13. Felügyelő szerv: Az Alapítvány Kuratóriuma köteles a Kuratóriumtól elkülönülő felügyelő szerv létrehozásáról vagy megbízásáról gondoskodni, amennyiben a gazdálkodása folytán arra törvény vagy más jogszabály kötelezi, illetve éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot. A felügyelő szerv működési rendjét maga állapítja meg, a felügyelő szerv tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

V. Az Alapító Okirat módosítása

Kizárólag az alapítók jogosultak az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelmével nem járó olyan módosításra, amelynek tartalmát jogszabályi előírás kötelezően nem határozza meg.

VI. Az Alapítvány megszűnése

Az alapítók jelen Alapítványt határozatlan időre hozzák létre.

Az Alapítvány megszűnik ha:

a)      az Alapítvány vagyona kimerül, vagy egyéb okok miatt az alapítványi cél elérése lehetetlenné válik,

b)      az illetékes hatóság megszüntető határozatot hoz.

VII. Egyéb rendelkezések

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb a Közhasznú Szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Az alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítók az Alapítvány közhasznúságának megállapítását a nyilvántartásba vétellel egy időben kérik. Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. Jelen Alapító Okirat az aláírás napján lép hatályba.

Az Alapító Okirat aláíró ívét az alapítók átolvasás után, annak kijelentése mellett, hogy az akaratuknak mindenben megfelel, saját kezűleg írták alá.

Budapest, 2011. október 25.

Záradék: az Alapítványt, az eljáró bíróság AM 3057sorszámmal nyilvántartásba vette, 2008. június 09. napjával jogerős!

 *a 2010. november 30-án, 2011. július 26-án és 2011. október 25-én megállapított változtatások (bejegyezve a Pest Megyei Bíróság 14.Pk.60.010/2008/13 sz., 2011. november 29-én kelt végzésében) szerinti egybeszerkesztett Alapítói Okirat.