Ajánlott társoldalak:
Építészfórum
Magyar Építész Kamara
Magyar Építőművészek Szövetsége
Magyar Mérnöki Kamara
Magyar Urbanisztikai Társaság
ÖN-KOR-KÉP
VÁTI
Építésügyi Tájékoztatási Központ
Építéstudományi Egyesület
MOFOSZ
BME - Urbanisztika Tanszék
Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium
E-Építés
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége
Magyar Faluszövetség
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Megyei Jogú Városok Szövetsége
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
Jegyzők Országos Szövetsége
Jogszabály mutató
A jogszabályok listájából a megfelelő jogszabályi helyre kattintva megjelenik a jogszabály hatályos szövege.
FIGYELEM! A jogszabályok mindenkori közhiteles állapotát a Magyar Közlöny tartalmazza. Az oldal üzemeltetője az esetleges eltérések miatt felelősséget nem vállal.
Jogszabálykeresőnkben az alábbi jogszabályokra kereshet:
 • Törvények
 • Országgyűlési Határozatok
 • Rendeletek
 • Törvények
 • 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 • 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

 • 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

 • 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

 • 1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról

 • 1994. évi LV. törvény a termőföldről

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és a szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráiról

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlannyilvántartásról

 • 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 • 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

 • 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

 •  2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről

 • 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

 • 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 • 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről

 • 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

 • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

 •  2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 • 2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról

 •  2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

 • Országgyűlési Határozatok
  Rendeletek


 • 9/1995 (II.3.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól

 • 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

 • 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

 • 40/1999 (IV.23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról

 • 66/1999 (VIII.13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól

 • 145/1999 (VII.18.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. végrehajtásáról

 • 5/2000 (II.11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának szabályairól

 • 53/2000 (VIII.11.) FVM rendelet a területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról

 • 85/2000 (IX.8.) FVM rendelet a telekalakításról

 • 21/2001 (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

 • 40/2002 (III.21.) Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó hatósági engedélyezéi eljárások szabályairól

 • 4/2003 (II.20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról

 • 126/2003 (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

 • 137/2004 (IV.29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól

 • 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

 • 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

 • 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 • 21/2006 (I.31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról

 • 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
 • 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

 • 104/2006 (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

 • 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről

 • 252/2006 (XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról

 • 45/2006 (XII.8.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekkel érintett földrészletekről

 • 260/2006 (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

 • 301/2006 (XII.23.) Korm. rendelet a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól

 • 343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

 • 347/2006 (XII.23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 • 31/2007 (II.28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

 • 9/2007 (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról

 • 311/2007 (XI.30.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

 • 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmáról

 • 3/2008 (II.5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

 • 11/2008 (IV.30.) KvVM rendelet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervekről

 • 277/2008 (XI.24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról

 • 318/2008 (XII.23.) Korm. rendelet a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről

 • 346/2008 (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

 • 76/2009 (IV.8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról


 • 190/2009 (IX.15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről


 • 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről


 • 192/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről


 • 193/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről


 • 194/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről


 • 24/2009 (IX.30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről


 • 218/2009 (X.6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól


 • 282/2009 (IX.15.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól

 • 61/2009 (XII.14.) IRM. rendelet a jogszabályszerkesztésről

 • 16/2010. (II.5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

 • 37/2010. (II.26.) Korm. rendelet a területi monitoring rendszerről

 • 77/2010. (III.25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési trvezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről

 • 14/2010. (V.11.) KvVM. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

 • 173/2010. (V.11.) Korm. rendelet a magyar-horvát összekötő földgáz-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 • 174/2010. (V.13.) Korm. rendelet a Nabucco Gas Pipeline International GmbH által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 • 43/2010. (VII.9.) KHEM. rendelet a közforgalú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól

 • 215/2010. (VII.9.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tertalmáról

 • 227/2010. (VIII.13.) Korm. rendelet a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő kivételes építésügyi szabályokról

 • 288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról

 • 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

 • 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

 • 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó szabályokról

 • 327/2010. (XII.27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról


 • <
  Ma 2018. Február 22.
  napja
  Bejelentkezés
    Belépési név:
     
    Jelszó:
     
  Regisztráció
  © 2009. Készítette: InterPont Plus Kft.